Mobile menu

Dự án tường kính Trung Tâm Thương Mại Halla

Hình ảnh thi công tường kính của Trung Tâm Thương Mại Halla, Chủ Đầu Tư là C.ty TNHH Đầu Tư Halla, địa chỉ khu công nghiệp Yên Phong, Yên phong, Bắc Ninh.

Hình ảnh Trung Tâm Thương Mại Halla

 Trung Tâm Thương Mại Halla 1

Hình ảnh Trung Tâm Thương Mại Halla 2

 Trung Tâm Thương Mại Halla 2

Hình ảnh Trung Tâm Thương Mại Halla 3

 Trung Tâm Thương Mại Halla 3

Hình ảnh Trung Tâm Thương Mại Halla 4

 Trung Tâm Thương Mại Halla 4

Hình ảnh Trung Tâm Thương Mại Halla 5

 Trung Tâm Thương Mại Halla 5

Hình ảnh Trung Tâm Thương Mại Halla 6

 Trung Tâm Thương Mại Halla 6

Hình ảnh Trung Tâm Thương Mại Halla 7

 Trung Tâm Thương Mại Halla 7


Dự án 5.0/5 (3 bình chọn) 
SMS icon